Forældreevnevurdering

Familiehusets primære opgave er at foretage forældreevnevurderinger.

Vores fokus er at finde og støtte familiens resurser og herudfra vurdere forældrenes evne til at være forældre. Vi iagttager, hvordan forældrene håndterer hverdagen med deres barn/børn. Vi er konkrete og ærlige om det, vi ser. Vi fortæller forældrene, hvad vi observerer og tænker og byder ind med forslag til at skabe forandringer, så de får mulighed for at få en ny forståelse af deres barn/børn, af sig selv og af deres indbyrdes relationer. 


Vi er omhyggelige med at være tydelige og præcise i den afsluttende rapport omkring vurderingen og anbefalinger til fremtidig intervenering med henblik på at fastholde og videreudvikle den positive proces.


Vi kalder vores model for "Lagkagemodellen", og elementerne i modellen tegner som helhed et billede af familiens resurser og kompetencer.


Faser i forældreevnevurdering.

Fase 1.

Familiehuset anser de to første måneder i barnets liv som værende af største vigtighed for barnets udvikling på lang sig. Vi fokuserer i de første to måneder efter fødslen primært på støtte og guidning i tilknytning mellem forældre og barn. Derudover observeres forældrenes vilje til at følge barnets initiativer, skabe rytme for babyen og tilsidesætte egne behov, når babyens behov er primære.

En forudsætning for succes er forældrenes evne til at samarbejde med personalet, når de tilbyder støtte, vejledning og refleksion.


Hvis forældrene mod forventning i løbet af den første tid ikke udviser nogen vilje til tilknytning og ikke magter at tilsidesætte egne behov og følge barnets behov og initiativer, og det vurderes, at forældrene ikke har potentiale for at opnå de for barnet nødvendige kompetencer, udfærdiger Familiehuset en bekymringsskrivelse, hvor det tilrådes, at barnet tilbydes beskyttende rammer i en familiepleje eller på institution, og moderen fritages for forældreforpligtigelserne. 

Familiehuset bidrager med støtte og guidning til ”den gode adskillelse”. 

Det er Familiehusets erfaring, at det efter 3 måneder ikke med sikkerhed er anstændigt muligt at vurdere forældres kompetencer retvisende. Vi oplever således på den ene side forældre, hvor vi efter 3 måneder har positive forventninger til udfaldet af forældreevnevurderingen, men hvor forældrene efter 4 - 5 måneder tiltagende styres af egne behov, og efter at nyhedens interesse ikke længere er til stede, mister fokuseringen på barnets behov. Modsat oplever vi ligeledes, at vi efter 3 måneder er bekymrede, men ser at forældrene vokser med opgaven, modnes og træffer valg til fordel for barnet.


Fase 2.

Udviser forældrene evner for tilknytning og vilje til samarbejde, anbefaler vi, at der udarbejdes en fuld forældreevnevurdering. Tilknytning, vilje og samarbejde er grundlaget for de mange forskellige kompetencer, som alle tilsammen udgør forældrerollen.

I denne periode arbejdes der med forskellige aspekter i forældreskabet ud fra det, Familiehuset kalder for Lagekagemodellen                                                              

                

Med udgangspunkt i daglige observationer, notater, interviews og tilrettelagte forløb udfærdiger Familiehuset en afsluttende rapport med forældreevnevurderingen. 


Fase 3.

Efter 3-6 måneder hvor barnet er i tilpas trivsel og udvikling, og hvor forældrene udstråler at magte tilværelsen i den beskyttende ramme som Ehlershjemmets Familiehus udgør, tilrettelægges dagligdagen, så forældrene så vidt muligt får mulighed for at afprøve en hverdag, der matcher den dagligdag, som de skal tilbyde deres barn, når opholdet i Familiehuset afsluttes.


Tidsperspektivet for en sådan forældreevnevurdering er 6 til 8 måneder inklusiv tilknytnings perioden på 2 -3 måneder, udslusning og etablering i eget hjem.

For at komme omkring alle de elementer, vi vurderer væsentlige i forældresamarbejdet, har vi lavet en model, som vi både arbejder ud fra, og som endvidere er et hensigtsmæssigt udgangspunkt i samtaler med de enkelte familier. Vi kalder vores model for "Lagkagemodellen", og elementerne i modellen tegner som helhed et billede af familiens resurser og kompetencer.

”Lagkagebunden” illustrerer tilknytningsdelen – alle aspekter i forhold til forældres evne til at knytte sig til deres barn, samt hvilken form for tilknytning forældre videregiver til barnet.

Vi vurderer denne ”bund” som værende det vigtigste i forældreskabet og er derfor det første, vi er opmærksomme på i vores møde med familien.

De øvrige elementer eller ”lagkagestykker” i vores ”lagkage” er følgende:


Egen opvækst – indsigt i denne 

Indsigt i – og forståelse af egen situation 

Opfyldelse af barnets behov og tilsidesættelse af egne behov 

Barnets udvikling 

Samspil med barnet 

Samarbejde, evne/vilje til forandring 

Følelsesmæssig funktion 

Kognitiv funktion 

Social kompetence/netværk 

Sygdom og sundhed, herunder evt. misbrug 

Praktisk formåen 

Parforhold


Vi arbejder sammen med familien omkring samtlige ”stykker” sideløbende, men med særligt prioriterede ”stykker” i fokus. Disse prioriteringer skifter eller ændres - afhængig af forældrenes udvikling. Vi evaluerer udviklingen ca. hver 14. dag - justerer samt laver aftaler for de næste 14 dage.

 
 
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk