Efterværn - Støtte til sårbare familier

Begrundelse:

Ehlershjemmets Familiehus har i mange år udfærdiget pædagogisk/psykologisk vurdering af forældreevnen. Erfaringen viser, at familien efterfølgende, når de flytter hjem i egen bolig, alle har brug for støtte i forskellig udstrækning. Erfaringen viser endvidere, at der i overgangen fra et døgnophold og til at skulle klare sig i eget hjem, er et stort behov for grundighed og nænsomhed. Støtten til familien består ofte i, at familiekonsulenter knyttes til familien et vist antal timer om ugen. Familiekonsulenterne er som hovedregel tilknyttet andre familier, og effekten heraf bliver ofte, at det er (kan være) praktisk planlægning, der rammesætter det tilbud, familien tilbydes og i langt mindre grad de enkelte forældres behov. Erfaringer viser, at der, ud over den planlagte støtte, opstår et særligt behov for at have en livline og kunne få støtte, råd og vejledning på meget varierede tider af døgnet. 
For mange unge forældre vil det være betryggende at fastholde gode relationer til personalet fra Familiehuset, så de ikke i en i forvejen svær situation skal bruge energi på at skabe relationer til nye professionelle.
Med udgangspunkt heri og med tanke på den sårbare families behov, tilbyder vi derfor et efterværn eller støtteforanstaltning, der tilgodeser familiens behov døgnet rundt alle årets dage.
 

Målgruppe:

Målgruppen er forældre, som bor i eget hjem, og hvor barnet er i dagtilbud, vuggestue, dagpleje eller aldersintegreret institution. Forældre, som let bliver usikre i relationen til deres barn, men grundlæggende klarer forældreskabets praktiske opgaver i forhold til primær omsorg. 
Det er forældre, som har brug for guidning, så de kan støtte barnet i nærmeste udviklingszone. De har brug for støtte til at gennemføre de ændringer i døgnrytmen, som barnets udvikling påkræver. De har brug for sparringspartnere, når de bliver usikre, mister overblik eller bliver handlingslammede. 
Det er forældre, som ikke bare er usikre på forældreskabets udfordringer, men som også har brug for støtte til udvikling af egen personlighed samt relationskompetencer i forhold til andre voksne, de møder i deres dagligdag, i skole, på arbejdsplads og i fritid.
 

Tilbud om efterværn:

 • Pædagogisk støtte døgnets 24 timer året rundt.
 • 22.00 til 07.00 – mulighed for telefonisk støtte eller personlig støtte i Familiehuset fælleslejlighed, Fælleshaven 46, Haderslev.
 • 07.00 til 22.00 – anmeldte og uanmeldte besøg i eget hjem med mulighed for guidning, sparring, supervision på forældrerollen eller praktisk støtte.
 • Guidning i regulering omkring barnets døgnrytme med hensyntagen til barnet udvikling.
 • Sikre barnet sund kost og gode spisevaner.
 • Undervisning, information om barnets nærmeste udviklings zone. Hvad har barnet brug for forældrenes støtte til, og hvorledes er det muligt som forældre at hjælpe sit barn på nye udviklingsområder.
 • Videreudvikle forældrenes forældrekompetencer, så kompetencerne matcher de temaer, hvor barnet udfordrer forældrene.
 • Sparring og støtte i samarbejdet med barnets dagtilbud, vuggestue, dagpleje, aldersintegreret institution.
 • Mødre- og forældregrupper, hvor der er mulighed for samtaler om barnet og samtaler om udfordringen ved at være forældre på såvel det praktiske som på det følelsesmæssige område.
 • Mulighed for aflastning. Barnet passes i Familiehuset af voksne, som det har kendskab og relation til.
 • Arbejde på netværksdannelse i forhold til forældrenes naturlige netværk, forældre, søskende, slægtninge, venner. På hvilken måde kan netværket være til glæde for den lille familie, aflaste forældrene, praktisk hjælp, gode samtalepartnere.
 • Samtaler, sparring, guidning vedrørende parforholdet med fokus på overensstemmelse i forhold til barnet.
 • Udvikling af forældrenes personlighedsegenskaber. Ofte er den nye forældrestatus forbundet med en vis usikkerhed. De nye udfordringer, som forældrene møder, kan fremskynde en nødvendig modenhedsproces, men den personlige udviklingsproces er ikke nødvendigvis fulgt med i det tempo, som forældreskabet påkræver for at være kompetente forældre.
 • Udfordre forældrene på områder, der drejer sig om at passe på sig selv, spise sundt, få motion, skabe nære relationer, styrke selvværd og selvtillid og dermed være sig selv bekendt. Dette med henblik på at øge deres selvfølelse og modstandsdygtighed og danne kompenserende strategier i forhold til de personlige områder, hvor de er mindre stærke eller direkte sårbare.
 • Råd og vejledning i forbindelse med økonomiske dispositioner, hvilket er et centralt omdrejningspunkt for mange familier.
 • Psykologbistand til familien, når det vurderes relevant.

 

24 timers tilbud

Ehlershjemmets Familiehus er til rådighed i forhold til guidning, sparring, supervision på forældreskabet, udført ved anmeldte og uanmeldte besøg i hjemmet i døgnets 24 timer, som beskrevet ovenstående. Der er mulighed for pasning af barnet i Familiehuset i kortere perioder op til et døgns varighed. 
 

16 timers tilbud

Ehlershjemmets Familiehus er til rådighed i forhold til guidning, sparring, supervision på forældreskabet, udført ved anmeldte og aftalte besøg i hjemmet, som beskrevet ovenstående, i tidsrummet 07.00 til 20.00. Der er mulighed for pasning af barnet i Familiehuset i kortere perioder op til 4 timers varighed.
 

8 timers tilbud

Ehlershjemmets Familiehus er til rådighed i forhold til guidning, sparring, supervision på forældreskabet, udført ved aftalte fastlagte besøg i hjemmet i tidsrummet 07.00 til 20.00. Der er mulighed for pasning af barnet i Familiehuset i kortere perioder op til 4 timers varighed. 
Det er muligt at begynde med en massiv indsats, for derefter, når det skønnes rimeligt, at justere på tilbud om efterværn.
Der er på denne måde mulighed for gennemgående professionelle i et langt udbytterigt forløb.
Der indkaldes til netværksmøde hver 3. måned, hvor den aktuelle status beskrives.
 
Deltagerne ved disse netværksmøder vil være:
 • Familie
 • Slægtninge
 • Venner
 • Relevante professionelle samarbejdspartnere.

Hver 6. måned vil der foreligge en statusrapport, som beskriver, hvad der er arbejdet med i de forløbne 6 måneder, den aktuelle situation, fokuspunkter og indsatsområder samt anbefalinger for det videre forløb.
Netværksmøder og statusrapporter vil danne grundlag for justeringer af tilbud.
 
Der kan selvfølgelig etableres konkrete andre løsninger eller modeller som ovenstående, måtte behovet være et andet. I den forbindelse stiller vi os til rådighed for en dialog om en konkret opgaveløsning indeholdende den nødvendige fleksibilitet.
 
 
 
Til forside
Udskriv siden
Sideoversigt
Ehlershjemmet // Havvejen 71, Sdr. Vilstrup, 6100 Haderslev // Tlf.: 7458 2203 // E-mail: info@ehlershjemmet.dk